Rodinné domy | byty | pozemky | rekreační objekty | nebytové prostory | developerská činnost

Nepřehlédněte
Penize dřív než prodáteFinancováníVýkup nemovitostí, řešení exekucí

Zajímavá témata

Obytná panelová výstavba - Historie panelových domů

Zveřejněno: 20.12.2011

Většina z nás, kteří již pamatují nějakou tu desítku let, si jistě spojí počátky pan…

Více zde

Paneláky stojí v ČR přes půl století

Zveřejněno: 23.11.2011

Dnes v centru Havlíčkova Brodu začala první demolice panelového domu v Česku z&n…

Více zde
Zobrazit všechny články

Obytná panelová výstavba - Historie panelových domů

Zveřejněno: 20.12.2011

Většina z nás, kteří již pamatují nějakou tu desítku let, si jistě spojí počátky panelové výstavby z období po únoru 1948. V tomto roce došlo u nás k znárodnění stavebnictví. Určitě máme zafixován největší rozmach panelové výstavby bytových domů v 60. a 70. letech 20. století, kdy vznikala nejen v Praze celá sídliště vybudovaná právě touto technologií. Na otázku, kdo stál u zrodu této technologie, která má své odpůrce i zastánce, se nabízí odpověď, že to byl právě socialistický režim a doba budování komunismu v Československu. Právě tento režim je jistě příčinou ve snaze po rychlé , kvantitativní a úsporné výstavbě, že u nás bylo vybudováno takové množství panelových domů. Nabízí se i srovnání s ostatními bývalými komunistickými zeměmi, kde je situace s výstavbou z těchto let podobná. Vše toto má jistě svůj opodstatněný podklad, ale pravda o počátcích panelové výstavby a vůbec o vynálezu tohoto systému je jiná. Počátky historie panelové výstavby se datují již do začátku 20. století a vynálezcem panelové výstavby není nikdo jiný než Tomáš Alva Edison. Ten jako první nechal touto technologií vystavět v Americe sídliště s několika desítkami většinou dělnických domků. Paradoxně působí ve srovnání s tímto skutečnost, že v 70. letech byl zájem v Americe o tehdy u nás oblíbenou panelovou soustavu VVÚ – ETA. Američané hodlali řešit krizovou soustavu s nedostatkem bytů rychlou a levnou výstavbou. Jednalo se o účasti českých odborníků na této akci a o poskytnutí potřebného know-how. Jednání ovšem ztroskotala na tehdejších tvrdých politických a hospodářských opatřeních “normalizace”.

Dalším důležitým a jistě zajímavým aspektem pro srovnání je to, jak se v ostatních evropských státech uplatňovala panelová výstavba právě v období na přelomu 60. a 70. let 20. století, kdy byl u nás rozmach největší. Mnohé i kapitalistické země řešily pomocí panelové výstavby bytovou situaci vzhledem ke zvyšující se životní úrovni a ve snaze zmodernizovat bydlení, které mnohdy ještě neslo pozůstatky války. Největší rozvoj panelové výstavby lze zaznamenat v západní Evropě a to především ve Francii. Dále předními zeměmi v tomto období ve výstavbě panelovou technologií se staly země ze Skandinávie a to Švédsko a Dánsko. Tyto země využívaly panelovou bytovou výstavbu pro zajištění bytů zejména pro nižší příjmovou skupinu občanů. Od poloviny 70 let byla v evropských zemích bytová situace i díky právě industrializaci stavebnictví pomocí panelové výstavby ustálena a postupně dochází k ukončování tohoto systému výstavby. Obecně lze charakterizovat panelovou bytovou výstavbu u nás ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi takto:

 • na rozdíl od zemí “kapitalistického bloku” započala u nás průmyslová výstavba panelovou technologií po II. světové válce dříve (50. léta)
 • 60. a 70. léta 20. století jsou srovnatelná v aplikování této technologie ve stavebnictví
 • na rozdíl od “kapitalistických evropských zemí” přežila u nás panelová výstavba až do konce 80. let
 • podobná poválečná situace jako u nás byla v ostatních spřátelených socialistických zemích (Polsko, NDR, Maďarsko)

Něco o vynálezci panelového systému (vše si jistě všichni pamatujeme ze školy):

Thomas Alva Edison se narodil 11. února 1847 ve městě Milan ve státě Ohio jako nejmladší 7. dítě Samuela Edisona a Nancy Elliot Edisonové. Edison byl americký vynálezce, podnikatel a průkopník využití elektrické energie. V sedmi letech se rodina přestěhovala do Port Huronu v Michiganu. Do školy chodil Edison pouhého čtvrt roku - ředitel školy jej považoval za duševně zaostalého (Edison měl silnou vadu sluchu a nestačil sledovat výuku). Vzdělával se proto doma. Záhy se u Edisona projevil podnikatelský duch. V jedenácti letech přiměl několik dětí, aby pro něj pěstovaly zeleninu. Tu pak prodával. Ve dvanácti letech pracoval jako roznašeč novin. Dále pracoval jako novinář (od 14 let vydával týdeník Grand Trunk Herald) a telegrafní úředník. Věnoval se také fyzice a mechanice. Za svůj život Edison získal více než 1000 patentů. Edison byl známý svou pracovitostí, často pracoval i 20 hodin denně. Sám říkal, že "genialita je 1 % inspirace a 99 % potu".

Od roku 1862 do roku 1868 pracoval Edison jako telegrafista na americkém Středozápadě. V roce 1869 patentoval mj. duplexní telegraf. Za prodej práv na patent na vylepšení telegrafu získal Thomas Alva Editor 40 000 dolarů, přestěhoval se do New Yorku a mohl si otevřít svou první dílnu v Newarku (stát New Jersey). V té době se poprvé oženil - vzal si Mary Stilwellovou, se kterou měl 3 děti. Dne 13.září 1911 přijel do Prahy. Bydlel v hotelu "De Saxe Hotel" (Saský dvůr v Hybernské ulici, dnes zrušeno). V tomto hotelu bydlel kdysi také ruský hudební skladatel Petr Iljič Čajkovský a německý spisovatel Karl May.

Thomas Alva Edison zemřel 18.října 1931 ve věku 84 let. Prezident T.G.Masaryk tehdy poslal do Ameriky soustrastný telegram.

Některé Edisonovy vynálezy:

1868 sčítač hlasů

1869 tiskací telegraf

1871 psací stroj

1875 duplexní a automat. telegraf

1876 uhlíkový reostat

1877 rozmnožovací stroj a fonograf

1878 mikrofon

1879 žárovka

1880 regulátor el. strojů, el. lokomotiva, elektroměr, mag. třídič rud

1881 první elektrické dynamo

1882 první elektrická centrála

1885 pojistka

1891 kinematograf (filmovací kamera)

1900 elektrický akumulátor

1902 elektrický automobil, rotační cementářská pec

1908 helikoptéra

Edisonem začal elektrický věk lidstva.

Panelovou výstavbu u nás neodstartovalo znárodnění stavebnictví roku 1948, ale možná překvapivě období II. světové války.

Historie panelové výstavby u nás

V České republice je považován za počátek panelové výstavby rok 1940. V tomto roce byl zahájen vývoj panelů firmou Baťa. Nejprve bylo v období války postaveno několik experimentálních dvojdomků s výrobou panelů přímo na staveništi. Po válce se pokračovalo s vývojem ve Zlíně a začala výstavba jedno až třípodlažních dvojdomů. V roce 1952 bylo vývojové pracoviště přesunuto do Ústavu montovaných staveb v Praze.

Od roku 1953 započala systémová výstavba, kdy jednotlivé soustavy dostávaly svá označení. První pětipodlažní dům nesl označení G40. V tomto domě se nacházelo 40 bytů, a proto právě toto označení. Dům z panelů byl ve své podstatě pouze čtyřpodlažní a páté suterénní podlaží /ztužující/ bylo provedeno jako monolitické. První větší sídliště postavené z těchto domů je v Praze 4 na Zelené lišce ( výstavba 1954-55). Specialitou tohoto domu byla tepelná izolace ze silikorku a spoje mezi obvodovými panely byly překrývány ozdobnými pilastry.

zeliska.jpg (12654 bytes)


V současné době mají sídlištní domy G40 Na Zelené Lišce provedeno zateplení fasádního pláště kontaktním zateplovacím systémem,ozdobné pilastry jsou odstraněny a spoje obvodových panelů jsou překryty tímto systémem.

U dalších panelových domů G55 a G 57 byla tepelná izolace ze silikorku nahrazena pazderobetonem. Velký rozmach zaznamenal zejména typ G57, který byl stavěn od roku 1956. Pro tento typ domu byla zavedena rozšířená sériová výroba panelů ve více provozovnách. Z domů typu G57 byla postavena v Praze velká sídliště jako například ve Strašnicích, Petřinách,nebo na Červeném Vrchu. Použití tepelné izolace z pazderobetonu nebylo šťastným řešením a tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů byly nevyhovující. U těchto domů byl v následujících letech zaznamenán vznik plísní a značné náklady na vytápění vlivem velkých tepelných ztrát . Nedokonale byly rovněž řešeny spáry mezi obvodovými panely, kdy tehdejší trh u nás neznal dnes již běžné trvale pružné těsnicí materiály. Docházelo k zatékání a tvorbě poruch. Domy byly v následujících letech předmětem různých sanací.

Navazujícím typem domu byl G58. Byl vyvinut ve Zlíně a měl experimentální charakter. Charakteristickým rysem je použití panelů 3,6 x 4,2m. Tyto panely byly podporovány ve dvou rozích ocelovou hlavicí ocelového vybetonovaného sloupu a stěnovým pilířem v obvodovém plášti. Dále byl uložen na vnitřní příčné nosné stěně. U tohoto typu byla možnost většího variabilního řešení vnitřní dispozice, ale bylo postaveno pouze několik domů.

Další dům typu G59 byl charakteristický zavěšenou konstrukcí balkonů a obvodového pláště.

Dalším zlomem ve vývoji panelových domů je rok 1962, kdy se začalo s ukončováním výstavby domů řady G. Výstavba se zaměřila na příčné nosné systémy. To znamená, že v modulových vzdálenostech jsou v domech provedeny příčné nosné stěny z betonových panelů, na které jsou kolmo kladeny stropní panely. Prvním domem této konstrukce je dům typu T06 B. U tohoto domu měly panely délku 3,6m a tloušťku 120mm. Další dům, který byl experimentálně vyzkoušen v Praze 10 na Invalidovně, je typ T08 B. U tohoto domu je již osová vzdálenost příčných nosných stěn 6m a panely mají délku 5,9m. Vzhledem k délce byla zvětšena i tloušťka panelů na 200mm a poprvé bylo pro výrobu panelů použito předpínaného betonu. K tomuto řešení vedl nárůst deformací panelů vzhledem k velkému rozpětí. Předpětí se provádělo odporovým elektroohřevem a napnutím výztuže, na které byly provedeny kotvy. Ty se po patřičném vytvrdnutí betonu stropního panelu odstranily a předpětí se vneslo do vyrobeného dílce. Tento velkorozponový systém byl na území Prahy upraven na systém VVÚ-ETA. (pojení ateliéru ETA a Výzkumného a vývojového ústavu stavebních závodů), který začal být realizován od roku 1970. Tento systém je zajímavý svou možnou variabilitou vnitřního řešení. V Praze se nachází značné množství různě provedených bytů v domě realizovaných tímto systémem.

panelak1.jpg (15976 bytes)

Typický představitel domu T08 B

V 70 letech byl tehdejší vládou přestavovanou prezidentem Svobodou vydán pokyn k dalšímu rozšíření industrializace stavebnictví pro vyřešení stále neuspokojivé bytové situace, zejména mladých lidí. Odborníci došli k názoru, že pouze již zavedená panelová výstavba může v následujících letech situaci řešit. V následujícím období byly rozšířeny výrobny a nakoupeny zařízení i v zahraničí. Pro výstavbu v Praze byl zakoupen celý systém bytového domu Larsen-Nilsen. Požadavek tehdejší doby byl 22 tisíc nových bytů ročně

V druhé polovině 80. let dosahovala výstavby bytů provedených panelovým systémem největšího kvantitativního rozvoje s to až 35 ticích bytů ročně. Konec 80. let lze u nás považovat za období, kdy dochází k pozvolnému ukončování hromadné výstavby bytových panelových domů. Za ukončení panelové bytové výstavby u nás lze považovat rok 1990. Za rychlým ukončením této výstavby stojí změna celého politického systému v naší zemi. Nastal příliv nových zahraničních investorů, výrobců a spolu s tím i nových materiálu pro bytovou výstavbu. Došlo k privatizaci podniků zaměřených na panelovou výrobu a některé významné podniky zcela zanikly.

Současný trend je charakterizován zejména návratem ke klasickým zdícím materiálům, technologiím a výrobě monolitického železobetonu na stavbě. V menší míře se na výstavbě bytových domů podílí prefabrikace a zavěšené systémy obvodových plášťů. Trh zcela ovládly zdicí materiály s výbornými termoizolačními,akustickými a pevnostními vlastnostmi. Jejich předností jsou rovněž přesné rozměry pro možnost rychlého a snadnějšího zdění a celá systémová řešení výrobců pro celou stavbu.

zdroj: http://www.polir.cz/info/panelova-vystavba/panelove-domy/

Kontaktní informace

 • REALITY EDEN s.r.o.
  Svatopluka Čecha 1117
  767 01 Kroměříž
  mod.:604 510 616
  739 190 120
  773 510 616
  734 311 553
  e-mail:info@realityeden.cz
design & aplikace HDMedia.cz